Nová Zbrojovka Brno


V přípravě

Základní informace


Československá státní zbrojovka vznikla v Brně roku 1918 a její základ tvořily bývalé rakousko-uherské dělostřelecké dílny. Postupně se však oblast produkce podniku začala rozrůstat a v meziválečné době se zde vyráběly kromě zbraní i obráběcí stroje, průmyslové váhy, letecké motory, jízdní kola a psací stroje. Ve 30. letech tu vznikl i první československý automobil s pohonem předních kol. V roce 1928 vznikla podle návrhu Bohumíra Čermáka nová správní budova s věží, která tvoří monumentální vstup do celého komplexu.

Vzhledem k tomu, že převážná část areálu v současné době leží v záplavovém území koryta Svitavy, je uspokojivé technické a estetické řešení protipovodňových úprav nezbytnou podmínkou budoucího rozvoje celého areálu.

Areál Zbrojovky je v současnosti přístupný pouze hlavní branou z ulice Lazaretní. Nově navržená koncepce areálu předpokládá komplexní dopravní napojení ze čtyř bodů: mimo stávajícího hlavního vstupu to bude rozšířením ulice Šámalova podél areálu lázní, dále pak ze severní strany areálu ulicí Markéty Kuncové a Vrbí a zejména potom koncepce navazuje na dříve zpracované dopravní studie oblasti, řešící napojení na Velký městský okruh vybudováním nové křižovatky v prostoru Tomkova náměstí, dopravní spojky Nová Dukelská podél území nynější motorárny Zetoru a napojení na areál Zbrojovky nově budovaným přemostěním Svitavy v severní části areálu. V návaznosti na uvedená napojení návrh uvažuje s protažením trolejbusových linek č. 25 a 26 areálem Zbrojovky a z toho vyplývající obslužnost celého území MHD.

V západní části území je navržena zóna pro bydlení v úzké vazbě na říční nábřeží. V okolí bývalé správní budovy továrny vzniknou nové plochy veřejné zeleně. Ve východní části bývalého areálu podél železniční trati se nově předpokládá zejména výstavba nových průmyslových objektů, a sice pronajímatelných univerzálních hal s administrativním a hygienickým zázemím. Předpokládá se využití malými a středními firmami pro lehčí průmyslovou výrobu. Dominantní objekt centrální výtopny s továrním komínem bude zachován a konvertován pro společenské a kulturní účely.

Kontakt na zástupce

Letting
CPI Property Group
M: +420 778 400 400
letting@cpipg.com


Asset Manager
Radek Adamec
M: +420 725 494 187
r.adamec@cpipg.com

Lokalita

Další projekty